image class="left" url="http://media5.picsearch.com/is?N4AVYgX3YQoFa1tZYz_UKNas2oAJESnbIIUby1o915k&height=228"Với việc đưa hơn 140.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài, năm 2018 là năm thứ 5 liên tiếp, xuất khẩu lao động Nhật Bản phí rẻ khẩu lao động vượt mốc 100.000 người/năm. Đặc biệt, trong năm 2018, Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua Đài Loan (Trung Quốc) trở thành tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 67.000 người.
There are no comments on this page.
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki